Дэлхий ертөнцийн дөрвөн зүг найман зовхист бид хүрнэ.

Агаарын тээврийн хэлтэс

Албан тушаал Нэр Утас Е-мэйл
Агаарын Тээврийн Хэлтсийн Дарга Х.Цэндсүрэн 95951344 airfreight@tushin.mn #
Борлуулалтын Мэргэжилтэн Г.Норовренцэн 95954727 norovo@tuushin.mn #
Ахлах Тээврийн Мэргэжилтэн (Fedex) Р.Буянхишиг 95955711 fedex@tuushin.mn #
Тээврийн Мэргэжилтэн (Fedex) К.Ханат 95959712 fedexmn1@tuushin.mn #
Тээврийн Мэргэжилтэн Л.Номгонмаа 95959629 nomgonmaa@tuushin.mn #
Тээврийн Мэргэжилтэн (Fedex) Ц.Ренчинсүрэн 94497657 fedexmn2@tuushin.mn #
Тээврийн Мэргэжилтэн (Fedex) Б.Батбилэг 95956670 fedexmn@tuushin.mn #
Тээврийн Мэргэжилтэн (TNT) Б.Отгонтуяа 96209060 fedexmn@tuushin.mn #