Дэлхий ертөнцийн дөрвөн зүг найман зовхист бид хүрнэ.

Вагоны хэмжээс

Монголын - Оросын төмөр замын вагонууд

 

  Гадаад хэмжээ: Дотоод хэмжээ:

Битүү вагон

Урт:       14730 мм
Өргөн:  3249 мм
Өндөр: 4692 мм
Урт:   13844 мм
Өргөн: 2764 мм
Өндөр:  2734 мм
Бодит жин: 24,7 тн            Дээд даац: 68 тн
Эзэлхүүн 73м³

Хагас вагон

Урт:       13920 мм
Өргөн:  3120 мм
Өндөр: 3484 мм
Урт:       12088 мм
Өргөн:  2878 мм
Өндөр: 2060 мм
Бодит жин: 22 тн               Дээд даац: 69 тн
Эзэлхүүн 73м³

Тавцант вагон

Урт:       14620 мм
Өргөн:  3150 мм
Өндөр: 2050 мм
Урт:       13300 мм
Өргөн:  2770 мм
Өндөр: 745 мм
Бодит жин: 22 тн               Дээд даац: 72 тн
Эзэлхүүн 36,8 м³

 

Хятадын төмөр замын вагонууд

 

  Гадаад хэмжээ: Дотоод хэмжээ:

Битүү вагон

Урт:       15500 мм
Өргөн:  3000 мм
Өндөр: 2800 мм
Урт:       15400 мм
Өргөн:  2790 мм
Өндөр: 2690 мм
Бодит жин: 25 тн            Дээд даац: 60 тн
Эзэлхүүн 128м³

Хагас вагон

Урт:       13000 мм
Өргөн:  3000 мм
Өндөр: 3484 мм
Урт:       12900 мм
Өргөн:  2850 мм
Өндөр: 2000 мм
Бодит жин: 22 тн               Дээд даац: 60 тн
Эзэлхүүн 72 м³

Тавцант вагон

Урт:       13000 мм
Өргөн:  3000 мм
Өндөр: 1250 мм
Урт:       12850 мм
Өргөн:  2850 мм
Бодит жин: 22 тн               Дээд даац: 60 тн
Эзэлхүүн 36,8 м³