Дэлхий ертөнцийн дөрвөн зүг найман зовхист бид хүрнэ.

Нийгмийн халамж

Компанийн дотоод журмын дагуу ажиллагсдынхаа нийгмийн халамж үйлчилгээг үе шаттайгаар шийдэж ажилладаг.

Ажиллаж байх хугацаандаа

  • Хуулийн дагуу нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах
  • Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдах.
  • Хоол, гар утасны хөнгөлөлтийг эдлүүлэхээс гадна албан ажилд ашиглах унааг холбогдох журмын дагуу олгодог.
  • Эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоонд хамрагдах .
  • Ажлын байрны онцлогоос хамаарч гэнэтийн ослын болон хариуцлагын даатгалд хамруулах.

Дараахь нөхцөлд тэтгэмж олгоно:

  • Өндөр насны тэтгэвэрт гарах, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас ажил үүргээсээ чөлөөлөгдөхөд тэтгэмж олгох.
  • Ажил үүргээ гүйцэтгэж байх явцдаа гэмтэхэд буцалтгүй тусламж авах.
  • Ажилтан гэрлэх ёслолоо хийхэд цалинтай чөлөө, мөнгөн урамшуулал авах.
  • Ажилтны гэр бүлд шинэ хүн мэндлэхэд цалинтай чөлөө, мөнгөн урамшуулал авах.
  • Ажилтанд ар гэрийн гачигдал тулгарахад цалинтай чөлөө, мөнгөн урамшуулал авах.